Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm tiêu biểu

300x300_fmax_17_14.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3000mm 

Mode : MLG80-3000mm 
Mã số : GV1-04271
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 23,600,000 VNĐ

300x300_fmax_17_13.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3200mm 

Mode : MLG80-3200mm 
Mã số : GV1-04272
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 25,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_12.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3400mm 

Mode : MLG80-3400mm 
Mã số : GV1-04273
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 26,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_11.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3600mm 

Mode : MLG80-3600mm 
Mã số : GV1-04274
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 27,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_10.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3800mm 

Mode : MLG80-3800mm 
Mã số : GV1-04275
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 28,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_9.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4000mm 

Mode : MLG80-4000mm 
Mã số : GV1-04276
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 29,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_8.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4200mm 

Mode : MLG80-4200mm 
Mã số : GV1-04277
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 30,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_7.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4400mm 

Mode : MLG80-4400mm 
Mã số : GV1-04278
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 31,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_6.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4600mm 

Mode : MLG80-4600mm 
Mã số : GV1-04279
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 32,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_5.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4800mm 

Mode : MLG80-4800mm 
Mã số : GV1-04280
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 33,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_4.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5000mm 

Mode : MLG80-5000mm 
Mã số : GV1-04281
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 34,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_2.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5400mm 

Mode : MLG80-5400mm 
Mã số : GV1-04283
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 35,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_1.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5600mm 

Mode : MLG80-5600mm 
Mã số : GV1-04284
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 36,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5700mm 

Mode : MLG80-5700mm 
Mã số : GV1-04285
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 36,000,000 VNĐ