Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm tiêu biểu

300x300_fmax_17_3.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5200mm 

Mode : MLG80-5300mm 
Mã số : GV1-04282
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 34,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_3.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5200mm 

Mode : MLG80-5200mm 
Mã số : GV1-04294
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 34,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_17.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2500mm 

Mode : MLG80-2500mm 
Mã số : GV1-04268
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 22,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_17.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2600mm 

Mode : MLG80-2600mm 
Mã số : GV1-04293
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 22,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_18.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2300mm 

Mode : MLG80-2300mm 
Mã số : GV1-04292
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 21,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_21.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2100mm 

Mode : MLG80-2100mm 
Mã số : GV1-04291
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 17,850,000 VNĐ

300x300_fmax_17_20.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1500mm 

Mode : MLG80-1500mm 
Mã số : GV1-04290
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 15,200,000 VNĐ

300x300_fmax_17_29.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1100mm 

Mode : MLG80-1100mm 
Mã số : GV1-04260
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 12,500,000 VNĐ

300x300_fmax_17_29.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1000mm 

Mode : MLG80-1000mm 
Mã số : GV1-04289
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 12,500,000 VNĐ

300x300_fmax_17_23.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1200mm 

Mode : MLG80-1200mm 
Mã số : GV1-04288
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 13,500,000 VNĐ

300x300_fmax_17_23.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1300mm 

Mode : MLG80-1300mm 
Mã số : GV1-04261
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 13,500,000 VNĐ

300x300_fmax_17_24.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1700mm 

Mode : MLG80-1700mm 
Mã số : GV1-04255
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 17,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_24.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1900mm 

Mode : MLG80-1900mm 
Mã số : GV1-04287
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 17,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_28.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-800mm 

Mode : MLG80-800mm 
Mã số : GV1-04259
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 11,700,000 VNĐ

300x300_fmax_17_27.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-600mm 

Mode : MLG80-600mm 
Mã số : GV1-04258
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 11,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_26.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-400mm 

Mode : MLG80-400mm 
Mã số : GV1-04257
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 10,100,000 VNĐ

300x300_fmax_17_25.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-200mm 

Mode : MLG80-200mm 
Mã số : GV1-04256
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 9,300,000 VNĐ

300x300_fmax_17_22.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1400mm 

Mode : MLG80-1400mm 
Mã số : GV1-04262
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 14,300,000 VNĐ

300x300_fmax_17_21.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2000mm 

Mode : MLG80-2000mm 
Mã số : GV1-04264
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 17,850,000 VNĐ

300x300_fmax_17_20.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-1600mm 

Mode : MLG80-1600mm 
Mã số : GV1-04265
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 15,200,000 VNĐ

300x300_fmax_17_19.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2200mm 

Mode : MLG80-2200mm 
Mã số : GV1-04266
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 19,700,000 VNĐ

300x300_fmax_17_18.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2400mm 

Mode : MLG80-2400mm 
Mã số : GV1-04267
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 21,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_16.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-2800mm 

Mode : MLG80-2800mm 
Mã số : GV1-04269
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 22,800,000 VNĐ

300x300_fmax_17_15.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-800mm 

Mode : MLG80-800mm 
Mã số : GV1-04270
Hãng SX : KHD - VIETNAM
Giá : 11,800,000 VNĐ